Loading...

Om Strandberg Kapitalförvalting

Home / Om Strandberg Kapitalförvalting

Om Strandberg Kapitalförvalting

Medarbetare

På Strandberg Kapitalförvaltning arbetar experter med stor kunskap om de finansiella marknaderna. Vi ser våra medarbetare som vår viktigaste tillgång för att kunna uppnå vår vision. Därför har vi valt att investera mycket tid i att skapa ett så förstklassigt team som möjligt. Strandberg Kapitalförvaltnings organisationskultur präglas av samarbete och av initiativtagande. På så sätt ser vi också på oss själva som att ha en god arbetsplats för våra anställda och detta tror vi är en av nycklarna till att Du som kund ska få ut så mycket som möjligt av våra anställda.

Vår historia

Strandberg Kapitalförvaltning AB grundades år 2009 i Lund och är ett bolag i koncernen FondNavigator AB. År 2012 blev Strandberg Kapitalförvaltning delägare i Strukturinvest och sedan 2015 har bolaget värdepapperstillstånd. Värdepapperstillståndet har möjliggjort etableringen av egna fonder samt som går under namnet FondNavigator. Idag har Strandberg Kapitalförvaltning 6 anställda.

Strandberg Kapitalförvaltning är ett fristående värdepappersbolag som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolagets vision är att erbjuda en skräddarsydd och unik kapitalförvaltning med fokus på hög kvalité och service.

Strandberg Kapitalförvaltning står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt försäkringsförmedling som omfattas av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (LFD).

Ordinarie ledamot – Ordförande
Senior Manager, Purchase to Pay Operations på Sony Mobile Communications. Globalt ansvarig inom operativt inköp.
Global process ägare för operativa inköpsprocessen, driver internt team och extern outsourcing med totalt ca 60 medarbetare, ansvarsområden är leverantörs masterdata, operativt inköp och leverantörsreskontra. Tidigare jobbat brett inom finansområdet, börjat med redovisning och bokslut för att gå över till processutveckling, strategi och målutveckling. Under denna tiden jobbat med att säkerställa intern kontroll i arbetsuppgifter och team (inkl. SOx Compliance krav).
Civilekonom (Master of science in business and economics), Lunds universitet.
Ordinarie Ledamot i FondNavigator AB.

Ordinarie ledamot
VD på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen som investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare och fondförvaltare för FondNavigator.
SwedSec-licensiering för rådgivare, specialist samt ledning och kontrollfunktioner, InsureSec årslicens Livförmedling + avancerad rådgivning, Diplomerad livförsäkringsrådgivare (Livdiplomet), Civilekonom (Master of science in business and economics) – Lunds universitet.
Ordinarie Ledamot i FondNavigator AB.

Ordinarie ledamot
Finanschef på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen med Bolagets rapportering, investeringsrådgivning, försäkringsförmedling och som fondförvaltare för FondNavigator.
SwedSec-licensiering för värdepappersmarknaden, InsureSec årslicens Livförmedling + avancerad rådgivning, Diplomerad Livförsäkringsrådgivare (Livdiplomet), Ekonomikandidat – Lunds universitet

Ordinarie ledamot
Administrativ chef på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen med backofficeverksamheten och är penningtvättsansvarig. Är ansvarig person för Bolagets skydd av kunders värdepapper och medel.

Ordinarie ledamot
Solution Architect | Technology Platforms
Trygg Hansa.
Tidigare haft flertalet olika befattningar inom telekommunikations branchen som spänner över IT området som ledare med budget och personal ansvar samt olika specialist roller.
Huvudområden har varit operativ IT som bland annat innefattat IT-säkerhet, IT compliance (SOX, ITGC) samt arkitektur och IT-drift.
Ordinarie ledamot – Ordförande i FondNavigator AB,

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) offentliggör bolaget följande information kvartalsvis. Informationen offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig nedan.

LADDA NER DOKUMENT


Strandberg Kapitalförvaltnings tillstånd från finansinspektionen:
 
– Utförande av order avs finansiella instrument på kunders uppdrag
– Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
– Utarbeta, sprida finansiella analyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med fi instrument
– Mottagande & vidarebefordran av order avs finansiella instrument
– Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
– Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
– Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
– Portföljförvaltning
– Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
– Förvaltare av fondandelar

Ansvarsförsäkring är tecknad hos IF Skadeförsäkring AB.
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm
 
Vid värdepappersrörelse gäller följande:
Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade till följd av ren förmögenhetsskada, som har orsakats i den värdepappersrörelse som den försäkrade fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva och som grundar sig på fel eller försummelse som den försäkrade eller hans arbetstagare begått.
 
Vad försäkringen inte gäller för:
Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av kursförändring på finansiella instrument. Försäkringen gäller dock för skada till följd av att den försäkrade av fel eller försummelse underlåtit utföra uppdrag från kund att vid viss tidpunkt företa köp eller försäljning av finansiella instrument eller att bevaka viss tidsfrist. Försäkringen gäller heller inte för skada som uppkommer i verksamhet som omfattas av Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller motsvarande utländsk lagstiftning.
 
Följande tillstånd är försäkrade:
Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
Utarbeta, sprida fi analyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med fi instrument.
Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
Förvara fi instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 
Verksamhetsansvar:
Försäkringsbelopp per skadehändelse 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid 20 000 000 kr
Försäkringen gäller Norden
Försäkringen gäller vid skada som inträffar under avtalstiden
 
Vid försäkringsförmedling gäller följande:
Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedling. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 Euro. Den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 501 236 Euro om antalet förmedlare fysiker som omfattas uppgår till högst 10, 3 751 854 Euro om antalet fysiker omfattas uppgår till mellan 11 och högst 20, 5 002 742 Euro om antalet förmedlare fysiker som omfattas överstiger 20.
 
Vid fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar gäller följande:
Försäkringen täcker skadeståndsskyldighetsom vi kan ådra oss i samband med fondandelsförmedling eller investeringsrådgivning om fondandelar. Den högsta ersättningen som kan betalas ut per skada är 500 000 Euro och 750 000 Euro per försäkringsår.

Vid klagomål skall du först och främst vända dig till din rådgivare på Strandberg Kapitalförvaltning och framföra ditt ärende som reklamationen gäller. Skulle du trots detta vara missnöjd skall du inkomma med ett skriftligt klagomål.
Brevet skickas till:
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Att: Alf-Peter Svensson
P.O. Box 7315, Kungsgatan 9, SE-103 90 Stockholm, Sweden
www.dlapiper.se
Bifoga alltid alla aktuella handlingar i ärendet.
1. Om vi inte kan besvara ärendet inom 14 dagar kommer du få skriftlig information om detta samt ytterligare information om hur fortsatt hanläggning av ärendet kommer ske.
2. Om du efter handläggningen fortfarande inte skulle vara nöjd kan du alltid få ditt ärende prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller Allmän domstol.  Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten bör lösas mellan dig och Strandberg Kapitalförvaltning AB. Ytterligare instanser där du kan få kostnadsfri hjälp är Konsumenternas bank – och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumentvägledaren i din kommun.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Webbplats: www.arn.se Telefon: 08-555 017 00
Konsumenternas Bank- och finansbyrå & Konsumenternas försäkringsbyrå
Webbplats: www.konsumenternas.se Telefon: 0200- 22 58 00
Kommunens konsumentvägledning
Webbplats: www.konsumentverket.se  Telefon: Kontakta din kommun och fråga efter konsumentvägledaren


LADDA NER DOKUMENT


SWEDSEC    I    www.swedsec.se

Strandberg Kapitalförvaltning är medlemmar i SwedSec. SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSec bidrar således till konsumentskyddet.

 


INSURESEC    I    www.insuresec.se

InsureSec_emblem_Svart_000XStrandberg Kapitalförvaltning är medlemmar i InsureSec. InsureSec skyddar konsumenten genom att licensiera försäkringsförmedlare för att du som konsument ska kunna få kompetent vägledning, göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. InsureSec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

Strandberg Kapitalförvaltning erbjuder kvalificerade tjänster inom värdepappersmarknaden.

På denna sida annonseras lediga tjänster. Om det inte finns några lediga tjänster för närvarande är du välkommen att skicka en spontanansökan till oss på rekrytera@strandbergkapital.se

Personuppgifter som lämnas i en ansökan kommer att behandlas av Strandberg Kapitalförvaltning och kommer inte att lämnas ut till andra bolag. Du samtycker till att personuppgifterna får behandlas av Strandberg Kapitalförvaltning genom att skicka in ansökan. Uppgifterna kommer att bevaras i högst ett år och kommer därefter att gallras.

LEDIGA TJÄNSTER

För tillfället finns inga lediga tjänster.

Ny rekrytering påbörjas sommaren 2019.


Användarnamn:
Lösenord: