FondNavigator 0-100

Balanserad

En aktivt förvaltad blandfond som investerar globalt men med ett fokus på Sverige.
Normalt är fonden investerad 100% i aktiemarknaden men kan investera så lite som 0% vid behov.

"Globalt exponerad blandfond med fokus på Sverige för långsiktig avkastning till medel risk"

Mikael Strandberg, ansvarig förvaltare

FondNavigator 0-100 Balanserad

Fondbeskrivning

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond vars målsättning är att skapa en långsiktig avkastning som är lämplig i förhållande till den risk som fonden har. Eftersom fonden i normalläget ska vara 100 procent exponerad mot tillgångsslaget aktier ska risken förväntas motsvara den i en genomsnittlig aktiefond, men med möjlighet till en lägre risk i tider när det råder turbulens på marknaden.

Över tid förväntas fonden ha en något lägre risk än traditionella aktiefonder. Allokeringen till de olika tillgångsslagen kan variera över tid, och ska under normala marknadsförhållanden vara 100 procent exponerad mot tillgångsslaget aktier.

Fonden har inga placeringsbegränsningar avseende vissa branscher eller geografiska områden utan ska som helhet betraktas som en global fond. Fondens allokering till respektive tillgångsslag kan ske genom investeringar i andra fonder, inklusive ETF:er. Fonden har även möjlighet att placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Fondens utveckling jämförs mot MSCI Sweden som jämförelseindex. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens avkastning bestäms av hur de underliggande tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen i fonden kan normalt ske alla bankdagar.

Faktablad och dokument

Förvaltare

Mikael Strandberg (sedan 2016-02-23)

Assisterande förvaltare
Axel Svensson (sedan 2022-06-07)

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.