FondNavigator 0-100

Defensiv

En aktivt förvaltad blandfond som investerar globalt men med ett fokus på Sverige.
Normalt är fonden investerad mellan 50 till 70% i aktiemarknaden men kan investera så lite som 0% vid behov.

"Globalt exponerad fond vars målsättning är att möjliggöra avkastning till en lägre risk"

Mikael Strandberg, ansvarig förvaltare

FondNavigator 0-100 Defensiv

Fondbeskrivning

Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond med som investerar i aktier respektive räntor genom placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt andelar i fonder och fondföretag (inklusive ETF).

Fondens exponering mot aktier ska som riktvärde vara 50 procent av fondvärdet, och får inte gå utanför  intervallet 0-70 procent av fondvärdet. Exponeringen mot räntor ska som riktvärde vara 50 procent av  fondvärdet, och får inte gå utanför intervallet 30-100 procent av fondvärdet.

Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger sitt sammansatta jämförelseindex bestående av 25 procent MSCI ACWI Net Index (omräknat till SEK), 25 procent MSCI Sweden Net Index och 50 procent OMRX T-Bill
Index.

Fonden har möjlighet att byta ut hela eller en del av exponeringen mot aktier till en exponering mot räntor och/eller fonder med absolutavkastande mål, i syfte att sänka fondens risk när synen på marknaden är negativ eller när det råder osäkerhet eller turbulens.

Fonden har inga placeringsbegränsningar avseende branscher eller geografiska områden. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens avkastning bestäms av hur de underliggande tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen i fonden kan normalt ske alla bankdagar.

Faktablad och dokument

Förvaltare

Mikael Strandberg (sedan 2022-06-07)


Assisterande förvaltare
Axel Svensson (sedan 2022-06-07)

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.