Företagare

Vår rådgivning

Strandberg Kapitalförvaltning är en aktör inom finansiell rådgivning med säte i Lund. Vår filosofi är att se hela bilden – företagarens och företagets ekonomi är sammankopplade. Genom att erbjuda skräddarsydd finansiell rådgivning som integrerar både personliga och företagsrelaterade behov, strävar vi efter att skapa en hållbar och framgångsrik framtid för er och ert företag.

Vanliga springande punkter för företagare är:
  • vilken lön som skall tas ut,
  • vilken typ av tjänstepension med medföljande försäkringsskydd som skall väljas,
  • skall jag ta ut aktieutdelning samt
  • placering av överlikviditet 
Dessa fyra punkter sammanfattar merparten av vad en företagare behöver fatta beslut över.

Lön

Lön för en företagare skiljer sig åt gentemot den anställde. För företagaren finns mer eller mindre effektiva sätt att ta ut kapital ur sitt bolag.  

Vilken lön skall man ta ut
Vid löneutbetalning betalar företaget arbetsgivaravgift och löntagaren betalar inkomstskatt. I gengäld får löntagaren 18,5% av lönen inbetald till sin allmänna pension, detta gäller upp till gränsen för statlig inkomstskatt.

Kort sagt är löneutbetalning upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt att föredra för dig som företagare då du maximerar din pensionsgrundande inkomst.

Hur du gör därefter med skatteplanering och hur du skapar förutsättningar för en bra pension, hjälper vi dig gärna med.

Tjänstepension

En tjänstepension kan vara bra av flera anledningar. För en anställd är det en trygghet att få kapital avsatt till sin framtida pension och en förmån då många pensionsplaner innefattar försäkringar som hjälper till vid sjukdom m.m.

För en företagare är tjänstepensionen framförallt ett skydd i händelse av sjukdom eller olycka men som sparform är tjänstepension för företagaren inte alltid den mest effektiva.

Plan för anställda
Tjänstepensionen kan ses som en viktig personalförmån och kan komma att stå för mer än 20 % av den totala pensionen för en anställd. Tjänstepensionen är idag en viktig del för alla företag som vill vara en attraktiv arbetsgivare.

Utöver kapital till en framtida pension kan tjänstepensionen också ge en trygghet i form av ekonomiskt skydd vid sjukskrivning. Ofta ingår sjuk­försäkring, premiebefrielse och ekonomiskt skydd för familjen.

Premiebefrielse
Om en anställd är sjukskriven längre än tre månader kan tillägget premie­befrielse betala hela eller delar av beloppet för försäkringarna. Hur stor del som försäkringen täcker beror på hur mycket den anställdes arbetsförmåga är nedsatt.

Sjukförsäkring
Många förväxlar sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring. Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården du får om du blir sjuk och exempelvis behöver opereras. En sjukförsäkring däremot ersätter ditt inkomstbortfall när du blir sjukskriven, så att du får upp till en viss procentandel av din inkomst.

Sjukvårdsförsäkring
En vårdförsäkring för företag är en försäkring som ser till att du och dina medarbetare snabbt får rätt vård om ni blir skadade eller sjuka. Den garanterar att du inom några dagar får en kontakt med specialistläkare och tid för eventuell operation. Även medicinsk rådgivning ingår, dygnet runt under årets alla dagar.

Aktieutdelning – 3:12-reglerna

Vi ger råd kring 3:12-reglerna och hur de påverkar er som företagare när det gäller utdelning och beskattning. Vi hjälper er att utforma en strategi som balanserar er utdelningspolitik med skattemässiga och finansiella överväganden.

3:12-reglerna är en del av det svenska skattesystemet och behandlar beskattningen av utdelning och vinst från så kallade fåmansföretag. Dessa regler infördes för att förhindra skatteplanering där ägare av sådana företag skulle kunna undvika höga marginalskatter genom att istället ta ut pengar som kapitalvinst eller utdelning.

Fåmansföretag
Begreppet ”fåmansföretag” hänvisar till företag där en eller ett fåtal ägare (fåmansbolag) äger minst 50% av företaget och där dessa ägare också har betydande inflytande över företaget.

Utdelning och Kapitalvinst
Enligt 3:12-reglerna beskattas utdelning från fåmansföretag som ”inkomst av kapital” snarare än som ”inkomst av tjänst”, vilket normalt skulle vara fallet för en anställd med lön. Utdelning upp till en viss gräns (gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på två tredjedelar av utdelningen). Den utdelning som överstiger denna gräns beskattas i inkomstslaget tjänst med cirka 32–57 procent, beroende på hur stor total inkomst av tjänst du har samma år.

Utdelningsutrymme
För att bestämma hur mycket utdelning som kan tas ut till en lägre beskattning än inkomstskatt, finns det ett årligt utdelningsutrymme för ägaren. Utdelningsutrymmet är den del av utdelningen som beskattas till en lägre skattesats. Överskrids detta utrymme, beskattas överskjutande utdelning som inkomst av tjänst. Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Två sätt att beräkna gränsbeloppet
Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier. Det är viktigt att notera att dessa regler är komplexa och kan ändras över tid, så det är alltid rekommenderat att konsultera en rådgivare eller revisor för att säkerställa korrekt tolkning och tillämpning av reglerna.

Överlikviditet

Om företagaren väljer att behålla kapital i bolaget, det vill säga inte tar ut det som lön, sätter av det i en tjänstepension eller delar ut det som aktieutdelning, finns flera alternativ att förvalta bolagets överlikviditet.

Kapitalförsäkring
Kapitalförsäkringen är en schablonbeskattad sparform och du betalar lite skatt varje år utifrån värdet av din försäkring. I gengäld betalas ingen vinstskatt men förlustavdrag kan inte heller göras. Sparformen är ett bra alternativ för företag att förvalta överlikviditet då investeringssparkonton ej erbjuds företag.

Direktpension
Med en direktpension kan företaget ge ägare, chefer och andra medarbetare pension utöver vad de vanliga avdragsramarna tillåter. I en direktpension bygger företaget upp pensionskapitalet inom företaget, från beskattad vinst, till skillnad från i en tjänstepension. 

Det finns ingen övre beloppsgräns på hur mycket som får sättas av och du bestämmer om du ska ta ut kapitalet som lön, pension eller utdelning. Du har även möjlighet att ge bort kapitalet till en annan person eller återföra det till ditt bolag. Du styr själv över när och hur kapitalet ska betalas ut.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.