Din personliga integritet

Integritetspolicy

Strandberg Kapitalförvaltning AB, i denna policy benämnt Bolaget eller vi, värnar om din personliga integritet. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Bolaget används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Bolaget sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och i förekommande fall speciallagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för samtliga Bolagets kanaler.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, e-postadress, namn, adress och IP-adress.

Bolagets behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra kanaler eller kommunicerar med oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Bolagets tjänster och produkter och transaktionshistorik.

Vilka uppgifter som vi ber om beror på vilken tjänst du använder. Personuppgifter kan inhämtas direkt från dig, exempelvis genom  informationsfullmakt innan avtal tecknats eller vid tecknandet av ett avtal, men också senare när du kommunicerar med Bolaget och använder tjänsterna. Vi kan även inhämta uppgifter från externa källor, som till exempel försäkringsbolag och affärs- och kreditinformationsföretag.

Vidare kan Bolaget komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Bolagets kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs i denna integritetspolicy sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Bolaget och andra via Bolagets plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Bolagets webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Bolaget anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas. 

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan Bolaget komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som Bolaget måste uppfylla.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Dina personuppgifter kan huvudsakligen att komma att behandlas för nedan angivna ändamål.

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter
 4. För marknadsföringsändamål,
 5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig erbjudanden.
 6. För att förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 7. För att ta fram statistik över användningen av våra kanaler och dess tjänster.
 8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

 

Laglig grund & berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Bolaget behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra kanaler eller ett intresse av att utveckla våra kanaler.

Säkerhet

Bolaget värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Våra kunduppgifter skyddas av tystnadsplikt och hanteras konfidentiellt. Kunduppgifter i vårt register kan i vissa delas med andra mottagare exempelvis:

 • Skatteverket, tillsynsmyndigheter och Finansinspektionen.
 • Finansiella institut, försäkringsleverantörer och förmedlare av finansiella tjänster, tredje part som deltar vid genomförandet av order.
 • Tredje parter som upprätthåller databaser och register t.ex. kundvårds- och depåsystem.
 • Affärs- och kreditinformationsföretag i marknadsföringssyfte.


Bolag som hanterar personuppgifter för Bolagets räkning undertecknar alltid avtal med Bolaget för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Bolaget kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Bolaget kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Användning av information från din mobila enhet

Bolaget tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Bolaget får tillgång till information från din mobila enhet. Det kan till exempel röra sig om information om din plats. Bolaget samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

Externa länkar

Bolagets kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämpligt dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig mot en administrativ avgift enligt vid var tid gällande prislista samt rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt begära att Bolaget ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Bolaget på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftningslagstiftning.

Ändring av denna integritetspolicy

Bolaget kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Bolagets hemsida, strandbergkapital.se.

Uppdaterad: 2023-08-10

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är:

Strandberg Kapitalförvaltning AB
Vävaregatan 21
222 36 Lund

Organisationsnummer: 556797–5080
Mail: info@strandbergkapital.se

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.