Legal information

Legal information

Här samlar vi information av legal karaktär så som våra tillstånd, ersättningspolicy, hållbarhetsinformation m.m. 

Strandberg Kapitalförvaltning AB är ett svenskregistrerat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Strandberg Kapitalförvaltning har inga bolag registrerade utanför Sverige och du som kund kan vara trygg i att all vår verksamhet styrs av stabila regler och tillsynsmyndigheter.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är tecknad hos IF Skadeförsäkring AB.
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

Vid värdepappersrörelse gäller följande:

Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade till följd av ren förmögenhetsskada, som har orsakats i den värdepappersrörelse som den försäkrade fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva och som grundar sig på fel eller försummelse som den försäkrade eller hans arbetstagare begått.

 
Vad försäkringen inte gäller för:

Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av kursförändring på finansiella instrument. Försäkringen gäller dock för skada till följd av att den försäkrade av fel eller försummelse underlåtit utföra uppdrag från kund att vid viss tidpunkt företa köp eller försäljning av finansiella instrument eller att bevaka viss tidsfrist. Försäkringen gäller heller inte för skada som uppkommer i verksamhet som omfattas av Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller motsvarande utländsk lagstiftning.

 

Följande tillstånd är försäkrade:
 • Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
 • Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
 • Utarbeta, sprida fi analyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med fi instrument.
 • Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
 • Förvara fi instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
 • Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

Verksamhetsansvar:

Försäkringsbelopp per skadehändelse 10 000 000 kr.
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid 20 000 000 kr.
Försäkringen gäller Norden.
Försäkringen gäller vid skada som inträffar under avtalstiden.

 

Vid försäkringsförmedling gäller följande:

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 300 380 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager.

Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager:

 • Minst 2 600 760 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 10.
 • Minst 3 901 140 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20.
 • Minst 5 201 520 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20.

Vid fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar gäller följande:

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med fondandelsförmedling eller investeringsrådgivning om fondandelar. Den högsta ersättningen som kan betalas ut per skada är 500 000 euro och 750 000 euro per försäkringsår.

Hållbarhetsinformation

Den 10 mars 2021 trädde Förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (“Disclosureförordningen”) ikraft. Disclosureförordningen reglerar bland annat vilken information som företag ska lämna om hur hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker hanteras i företagets processer.

 

Information avseende Bolagets policy för integreringen av hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess och i sin investeringsrådgivning samt försäkringsdistribution

Strandberg Kapitalförvaltning tar inom ramen för bolagets portföljförvaltning och investeringsrådgivning samt försäkringsdistribution hänsyn till miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterade omständigheter som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringars värde. Bolagets målsättning är att kunden inte ska exponeras mot hållbarhetsrisker som kan leda till sådan betydande negativ inverkan. För att uppnå denna målsättning analyserar bolaget samtliga finansiella instruments hållbarhetsrisker genom data som levereras av extern leverantör för att avgöra huruvida instrumentets exponering mot hållbarhetsrisker ger skäl för exkludering.

Exkludering av vissa finansiella instrument från bolagets produktutbud förväntas minska kundernas exponering mot hållbarhetsrisk. Sådana exkluderingar, som exempelvis kan inriktas mot särskilda sektorer, kan däremot bidra till en ökad koncentrationsrisk, vilket i sig kan leda till högre volatilitet och större risk för förlust.

 

Inget beaktande av de negativa konsekvenserna av investeringsbeslut och investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Bolaget beaktar i sin förvaltning inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, bland annat med hänsyn till den ökade koncentrationsrisken.

 

Ersättningspolicy

För att upprätthålla sunt risktagande inom verksamheten har Strandberg Kapitalförvaltning utformat en ersättningspolicy som tillämpas på samtliga anställda. Ersättningspolicyn anger att en anställds ersättningsnivå bland annat ska fastställas med hänsyn till dennes bidrag till hållbarhet och förutsatt att den anställde inte bidragit till eller uppmuntrat överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker.

Klagomålshantering

Vid klagomål skall du först och främst vända dig till din rådgivare på Strandberg Kapitalförvaltning och framföra ditt ärende som reklamationen gäller. Skulle du trots detta vara missnöjd skall du inkomma med ett skriftligt klagomål.

Brevet skickas till:
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Att: Alf-Peter Svensson
P.O. Box 7315, Kungsgatan 9, SE-103 90 Stockholm, Sweden
www.dlapiper.se

Bifoga alltid alla aktuella handlingar i ärendet.
 1. Om vi inte kan besvara ärendet inom 14 dagar kommer du få skriftlig information om detta samt ytterligare information om hur fortsatt hanläggning av ärendet kommer ske.
 2. Om du efter handläggningen fortfarande inte skulle vara nöjd kan du alltid få ditt ärende prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller Allmän domstol.  Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten bör lösas mellan dig och Strandberg Kapitalförvaltning AB. Ytterligare instanser där du kan få kostnadsfri hjälp är Konsumenternas bank – och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumentvägledaren i din kommun.


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Webbplats: www.arn.se Telefon: 08-555 017 00

Konsumenternas Bank- och finansbyrå & Konsumenternas försäkringsbyrå
Webbplats: www.konsumenternas.se Telefon: 0200- 22 58 00

Kommunens konsumentvägledning
Webbplats: www.konsumentverket.se  Telefon: Kontakta din kommun och fråga efter konsumentvägledaren

Tillstånd hos Finansinpektionen

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.