FondNavigator 0-100

Offensiv

En aktivt förvaltad specialfond som investerar globalt men med ett fokus på Sverige.
Inriktad på färre bolag än våra övriga fonder för att öka den potentiella avkastningen.

"Globalt exponerad specialfond med särskilt fokus på ett mindre antal bolag"

Mikael Strandberg, ansvarig förvaltare

FondNavigator 0-100 Offensiv

Fondbeskrivning

Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond som investerar i aktier respektive räntor genom placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt andelar i fonder och fondföretag (inklusive ETF). Fonden har en global placeringsinriktning, men kan ha en större vikt mot den svenska marknaden jämfört med traditionella globalfonder.

Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger fondens sammansatta jämförelseindex bestående av 45 procent MSCI ACWI Net Index (omräknat till SEK), 45 procent MSCI Sweden Net Index och 10 procent OMRX T-Bill Index.

Fonden har möjlighet att byta ut hela eller delar av tillgångsslaget aktier mot tillgångsslaget räntor och/eller fonder med absolutavkastande mål i syfte att sänka fondens risk när synen på marknaden är negativ eller det råder osäkerhet eller turbulens. Fonden har därmed möjlighet att gå ner till en aktieexponering som är 0 procent av fondvärdet. Dessutom kan en betydande del av fondens medel, när förvaltaren bedömer marknadsläget som ogynnsamt, placeras på konto hos kreditinstitut.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens avkastning bestäms av hur de underliggande tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen i fonden kan normalt ske alla bankdagar.

Faktablad och dokument

Förvaltare

Mikael Strandberg (sedan 2022-06-07)

Assisterande förvaltare
Axel Svensson (sedan 2022-06-07)

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.