Privatperson

Vår rådgivning

Strandberg Kapitalförvaltning är en aktör inom finansiell rådgivning med säte i Lund. Vår målsättning är att att hjälpa våra kunder uppnå sina ekonomiska mål och skapa en sund och hållbar ekonomisk framtid. Vår strategi för finansiell rådgivning är skräddarsydd för varje individ och fokuserar på kundens målsättning tillsammans med en noggrann riskhantering.

Vårt arbete med finansiell rådgivning för privatpersoner omfattar följande områden

Arbetsgång

Kundrelationen inleds med ett möte där du tillsammans med en rådgivare gör en omfattande genomgång av din ekonomiska situation samt ett antal centrala frågor. Frågan vad du tänker använda ditt kapital till  är en central punkt för mötet och knyter an till din riskvilja, placeringshorisont och hållbarhetspreferenser.  

Du och rådgivaren går sedan igenom hur ditt kapital är investerat idag och hur väl detta överensstämmer med dina önskemål. 

Därefter lämnar rådgivaren dig ett utförligt förslag på vad denne anser skulle vara en förbättring för dig givet den information som framkommit under mötet.

Målsättning
Vad ska du använda ditt kapital till i framtiden? Det kan givetvis vara flera olika saker så som bostad, pension, resor eller något annat. Placeringshorisonten, tidsramen för en investering, spelar en viktig del i målsättningen då det är stor skillnad på om du exempelvis vill köpa bostad inom några år eller sparar till pensionen om femton år.

Riskvilja
Finansiell riskvilja kan beskrivas som hur mycket osäkerhet du är redo att acceptera när du investerar pengar. Hög riskvilja betyder att du är bekväm med större risker och hoppas på högre avkastning. Låg riskvilja innebär att du föredrar säkerhet och undviker stora risker. Det är viktigt att känna din egen riskvilja för att ta bra investeringsbeslut.

Placeringshorisont
Placeringshorisont är tidsramen eller perioden under vilken du planerar att behålla dina investeringar. Den kan vara kort, som några månader, eller lång, som flera år eller decennier. Din placeringshorisont påverkar vilka typer av investeringar som är lämpliga och hur du hanterar risker. Ju längre horisont du har, desto mer tid har du att hantera svängningar på marknaden och dra nytta av långsiktig tillväxt.

Hållbarhetspreferenser
Hållbarhetspreferenser handlar om dina personliga val och prioriteringar när det gäller hållbarhet och miljövänlighet. Det innebär att du bestämmer vad som är viktigt för dig när du investerar, med tanke på faktorer som miljöpåverkan, socialt ansvar och god företagsstyrning. Dina preferenser kan påverka dina beslut om hur du placerar dina pengar eller väljer produkter och tjänster som är mer i linje med dina hållbarhetsvärderingar.

Pension

Många upplever att pensionsmarknaden är en djungel. Ständiga förfrågningar om val av pensionsbolag, kompletterande pensioner, regeländringar med mera. Som kund hos Strandberg Kapitalförvaltning guidar vi dig genom denna djungel och förklarar på ett enkelt och pedagogiskt sätt vilka alternativ som finns samt vilka alternativ vi anser passar dig bäst. Helt enkelt vad vi anser vara mest lämpligt för dig.

Allmän pension
Allmän pension, eller det orangea kuvertet, är en årlig avsättning på 18,5 procent av din inkomst, vilket görs av staten. Enkelt förklarat görs denna avsättning på inkomster upp till  gränsen för statlig inkomstskatt, på inkomster över denna gräns görs ingen avsättning. Detta beror på att inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp inte är så kallat pensionsgrundande för allmän pension.

Den största delen av den allmänna pensionen, 16 procent, går till inkomstpensionen, vilket är en del vars storlek du själv inte kan påverka. Resterande del, 2,5 procent, går till premiepensionen, PPM, där du själv kan bestämma hur den investeras.

Detta innebär att om du har en lön som överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt är det extra viktigt att du har koll på dina tjänstepensioner och ditt eget pensionssparande. Annars finns risken att du får ett stort inkomstbortfall vid pensionering.  

Privat pension
Privat pension kommer från ett eget sparande, d.v.s. ett sparande som saknar koppling till en anställning. Sedan 2016 är insättningar i pensionsförsäkringar inte längre avdragsgilla för privatpersoner, vilket gör det till en sparform som sällan nystartas. Dock är det väldigt vanligt att denna sparform finns sedan tidigare och är för många en viktig del av pensionen.

Ett problem är att flera människor kan ha flera olika privata pensionsförsäkringar och har dålig kontroll över var dessa finns och framförallt över hur de förvaltas. Det har tidigare varit svårt att flytta och slå ihop privata pensioner men flytträtten har under senare år utökats och ger fler möjligheter att förbättra sin pension.

Tjänstepension
Tjänstepension är en försäkringsform som erbjuds av arbetsgivare till sina anställda som en del av deras anställningsförmåner. Arbetsgivaren sätter vanligtvis av en del av din lön till din en tjänstepension, hur mycket som sätts kan vara reglerat av exempelvis kollektivavtal men så behöver inte vara fallet och storleken på avsättningen kan variera mellan olika arbetsgivare.

När du kan ta ut din tjänstepension regleras också av vilken typ av försäkring du har och vilket avtal som eventuellt styr. Det finns pensionsplaner som erbjuder såväl tidigare som senare uttagsalternativ.

Samma problematik råder för tjänstepensioner som för pensionsförsäkringar, det vill säga att man har ofta flera försäkringar, från olika arbetsgivare i olika försäkringsbolag. Detta gör det svårt att få en bra och tydlig bild över den pension man har tjänat in och hur den förvaltas.

Återbetalningsskydd
Återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd och kan väljas till, både för privata pensioner och tjänstepensioner. Efterlevandeskyddet är ett samlingsbegrepp för olika slags skydd för familjen som familjeskydd och familjepension.

Återbetalningsskyddet kostar ingenting extra men om du väljer att ha det, kan din pension bli lite mindre. Det beror på att du inte får ta del av så kallade arvsvinster vilka kommer från personer som inte haft återbetalningsskydd. Detta är värt att tänka på om du har små barn eller en partner som skulle behöva ha pensionspengarna om något händer dig.

Vi hjälper dig
Vi på Strandberg Kapitalförvaltning hjälper till och ser över dina nuvarande pensioner, både privata pensioner samt tjänstepensioner och sammanställer. Nya regler på marknaden gör att det idag är betydligt enklare att flytta slå samman pensionsförsäkringar än vad det tidigare varit. Detta gäller såväl privata pensioner som tjänstepensioner.

Som kund hos oss har du alltid någon att fråga om en fråga dyker upp rörande din pension.

 

Placeringar

Vi på Strandberg Kapitalförvaltning förvaltar idag tre egna fonder i tre olika riskklasser, låg, medel och hög risk. Fonderna finns tillgängliga oavsett om du vill göra en engångsplacering eller ha ett månadssparande och du kan läsa mer om dem här.

Vi erbjuder också olika sparformer så som Investeringssparkonto, värdepappersdepå eller försäkring. Vilket alternativ som passar dig bäst beror på syftet med ditt sparande, om det skall vara ett inkomsttillskott, insats till en bostad, eller ett sparande till barn eller barnbarn.

Alternativen är många och vi hjälper dig att hitta den sparform som passar dig.

Fonder
En fond är en sammansättning av olika värdepapper, till exempel aktier eller obligationer. När du köper en fond köper du helt enkelt andelar i fonden och blir därmed delägare i de värdepapper som finns i fonden, tillsammans med de andra fondandelsägarna.

Fonder är indelade i olika risknivåer, från 1 till 7, där 1 är lägsta möjliga risk och 7 är högsta möjliga risk. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora pengar. Sambandet mellan risk och avkastning skall man alltså ha i åtanke när man investerar i en fond, en hög möjlig avkastning innebär alltid en hög risk.

Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. När förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst index.

Investeringssparkonto
Investeringssparkontot (ISK) är en schablonbeskattad sparform, vilket i praktiken innebär att du betalar lite skatt varje år utifrån värdet av ditt konto. I gengäld är all eventuell vinst redan skattad för vid en försäljning, det vill säga att ingen vinstskatt utgår. Du behöver inte heller deklarera något, utan det sköts åt dig. 

På kontot kan du förvara värdepapper så som fonder och mer information om kontoformen kan du hitta i vår Förhandsinformation om investeringssparkonto.

Kapitalförsäkring
Precis som ISK är kapitalförsäkringen en schablonbeskattad sparform och du betalar lite skatt varje år utifrån värdet av din försäkring. Skillnaden gentemot ISK är att skatten beräknas något annorlunda och dras ur försäkringen istället för i deklarationen.

En stor skillnad mellan en kapitalförsäkring och ett ISK är att du fritt kan välja förmånstagare i kapitalförsäkringen, det vill säga vem som skall få pengarna i händelse av att du avlider.

Värdepappersdepå
I värdepappersdepån kan du ha olika typer av värdepapper och det fungerar som ett vanligt sparkonto. Du betalar helt enkelt skatt vid vinster och kan göra avdrag vid förluster. Du behöver även deklarera de värdepappersaffärer som görs på kontot.

Pensionsförsäkring
En pensionsförsäkring, privat- eller tjänstepension, fungerar i grund och botten som en kapitalförsäkring. Du betalar en årlig schablonsskatt utifrån värdet av din försäkring. Dock är skatten i pensionsförsäkringen något lägre än i motsvarande kapitalförsäkring då avkastningsskatten räknas som 15% (istället för 30% som i en kapitalförsäkring). 

Pensionsförsäkringar nystartas inte i regel för privatpersoner då detta inte längre är avdragsgillt. Dock finns det en god anledning att se över sina befintliga försäkringar då det kommit utökade flyttregler på senare år.

Rätt sparform för dig
Våra rådgivare hjälper dig som kund att finna den sparform som passar just ditt behov utifrån dina önskemål, varmt välkommen att kontakta oss för en genomgång!

Familjejuridik

En vanlig fråga vi får är hur man skall spara till barn eller barnbarn. Vilket sorts konto ska öppnas, i vems namn ska det stå och hur ska pengarna förvaltas. Detta är saker som är viktiga att tänka på om något olyckligt skulle inträffa. I vissa fall kan särkullbarn finnas med i bilden vilket gör att beslutet bör tänkas igenom en extra gång. Sedan spelar huruvida man är ensamstående, sambo eller gift också stor roll när man ska spara till barn.

Testamente
En viktig del i familjejuridiken har just att göra med om du är ensamstående, sambo eller gift. Frågan vem som ärver dig i händelse av att det värsta inträffar inte rolig att ställa sig, men dock en viktig sådan. 

Om du är gift gäller huvudregeln att din efterlevande partner ärver före arvingar. Har du däremot särkullbarn har det barnet rätt att få ut sitt arv direkt om du skulle gå bort. Detta kan begränsas med ett testamente.

Vad gäller samboende så finns inte sådana arvsregler. I stället tillämpas den vanliga arvsordningen, vilket innebär att det i första hand är barn till den avlidne som ärver, om barn inte finns, föräldrar till den avlidna, och om sådana inte finns, syskon till den avlidne. Den efterlevande sambon har ingen lagstadgad arvsrätt efter sin tidigare partner. 

För att undvika ett problem som detta kan man som sambos upprätta ett inbördes testamente till förmån för varandra.

Skilsmässa
En annan fråga är om du och din partner väljer att gå skilda vägar, har ni samboavtal, äktenskapsförord eller ingetdera? Skillnaden mellan att skiljas som sambos och som gifta är stor och det är viktigt att du känner till skillnaden.

Vi på Strandberg Kapitalförvaltning samarbetar med specialister inom familjejuridik och som kund har du förmånen att få denna typ av rådgivning.

Översikt

Som kund får du tillgång till en modern webbaserad plattform som ger dig en komplett översikt där du enkelt kan följa ditt sparande och dina pensioner.

En samlad överblick
För att kunna planera för pensionen, oavsett hur lång eller kort tid det är dit, är det av stor vikt att skaffa sig en god bild över det befintliga pensionssparandet. Därefter kan beslut om eventuella förändringar eller kompletteringar tas.

Därför ger vi på vår kundwebb en samlad bild över alla dina pensioner och försäkringar på ett ställe för en smidig överblick.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.